Batxdibu’s Blog

Dibuix tècnic de Batxillerat IES antoni Ballester

Criteris d’avaluació 12 Setembre 2010

Programació batxiller- Modalitat Dibuix tècnic-Curs 10/11

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

1r. BATX.  S’avalua un 20% els exercicis, un 80% els exàmens. Es segueixen els criteris de correcció aplicats a la selectivitat, donat que són criteris generals bàsics per qualsevol formació posterior al Batxillerat, tant mòduls com graus universitaris. Els exercicis s’acceptaran amb retard amb una reducció de la nota del 20%, sempre i quan la falta no estigui justificada.

La nota de trimestre no s’arrodonirà en cap cas, així un 4,9 serà un 4.

Al tercer trimestre, a la nota definitiva dels crèdits i amb perspectiva suficient, s’arrodonirà la nota. En tot cas es pot indicar a mà la mitjana numèrica real en el butlletí quan l’alumne així ho demani.

Quan un alumne no es presenti a una prova, s’aplicaran els criteris generals del centre (haurà d’ensenyar justificant mèdic el primer dia de la incorporació al centre)

2n. BATX. La nota és el resultat de la mitjana dels exàmens de cada trimestre (90%) i la nota dels exercicis (10%). Es segueixen els criteris de qualitat gràfica, precisió i en general de correcció aplicats a la selectivitat.

La nota de trimestre no s’arrodonirà en cap cas, així un 4,9 serà un 4. Al tercer trimestre, a la nota definitiva dels crèdits i amb perspectiva suficient, s’arrodonirà la nota. En tot cas es pot indicar a mà la mitjana numèrica real en el butlletí quan l’alumne així ho demani.

Quan un alumne no es presenti a una prova, s’aplicaran els criteris generals del centre.

RECUPERACIONS

Després dels resultats de cada trimestre es farà una recuperació específica del contingut suspés. A final de curs, a les proves extraordinàries i finals previstes al calendari els alumnes s’examinarà del contingut del curs sencer.

Després de les proves trimestrals, es podrà recuperar el trimestre suspès.

La recuperació serà diferent depenent de la part suspesa:

a)    Si s’ha suspès la part pràctica es realitzarà una prova que constarà sempre de preguntes teòriques i pràctiques.

b)   En el cas que un alumne hagi suspès  o no hagi presentat els exercicis de classe, els haurà de presentar ben fets, com a dossier.

c)    En cas de suspendre l’apartat de CAD es farà un treball complementari.

ANEX:

Criteris generals d’avaluació PAU

Qualificació de l’examen

En la qualificació de cada un dels dibuixos es donarà un màxim del 80% de la puntuació corresponent al procés seguit i la solució correcta. El 20% restant es destinarà a valorar la qualitat gràfica i la precisió.

El corrector anotarà en cada un dels tres exercicis la puntuació donada i la justificació d’aquesta amb la indicació de les parts valorades i, quan s’escaigui, d’errors i incoherències. Igualment anotarà a la primera pàgina del quadernet els tres sumands, la suma i la nota definitiva.

Criteris generals de qualificació

El corrector tindrà en consideració que les condicions de treball (tauler, taula, cadira amb braç, etc.) poden ser diferents segons el centre o l’aula en què es realitzi la prova.

En el supòsit que un determinat tema pugui tenir més d’un resultat, es donarà a tots la mateixa valoració.

Es valorarà: el dibuix acabat; el rigor gràfic del procés; les estratègies, de resolució o de construcció gràfica, àgils i coherents amb el tema; la claredat del dibuix; l’explicitació, amb valor de línia, del procés i el resultat.

Es donarà validesa (amb la minoració de nota corresponent) a: el tema ben encaminat amb resultats parcials; qualsevol alternativa coherent de resolució o de construcció gràfica; resultats incorrectes derivats d’un error no conceptual (tal com la confusió entre punts o línies auxiliars) i sense un control visual clar.

No es valoraran les parts amb incoherències clares respecte del tema.

No es valorarà el dibuix que manifesti greus errors conceptuals o desconeixements bàsics respecte del tema.

Criteris específics de qualificació

En geometria plana: es valorarà el rigor geomètric en les determinacions i la intencionalitat de precisió mètrica. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) a resultats amb incompliments tolerables respecte de les condicions de partida que siguin conseqüència de l’acumulació d’errors gràfics naturals. No es valoraran els resultats clarament obtinguts per tempteig.

En dièdric: es valorarà la imatge final amb la seva visibilitat; l’agilitat del procés seleccionat i, quan s’escaigui, el recurs al canvi de pla o l’abatiment; com també el coneixement explícit de les propietats de les figures geomètriques representades. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) als processos que, essent coherents amb el tema, comportin una complexitat innecessària. El dibuix en què només es resolgui una de les dues projeccions del tema (en el supòsit que l’enunciat obligui a resoldre les dues) es qualificarà amb un màxim del 60% de la corresponent nota. La vista ben construïda però amb la visibilitat errònia es qualificarà amb un màxim del 60% de la nota global corresponent (en el supòsit que aquesta no aparegui desglossada a l’enunciat). No es valoraran les parts del procés que originin imatges del tema que siguin falses i amb un control visual clar (tal com imatges molt distorsionades), com també les que generin una vista amb una patent falta de correspondència amb la vista precedent.

En axonometria: es valorarà la imatge final amb la identificació implícita del sòlid donat en dièdric i de les relacions mètriques i posicionals dels seus elements, com també la fluïdesa en el procés de construcció gràfica. Es donarà validesa (amb la minoració de nota consegüent) al dibuix a mà alçada amb una interpretació correcta del sòlid i de les seves mides en la terna proposada. El dibuix realitzat amb incompliment de terna o d’orientació del model respecte de la terna, es valorarà amb un màxim del 60% de la nota corresponent, excepte quan doni lloc a un procés o a un resultat clarament més senzill que el proposat. En aquest darrer cas, es valorarà amb un màxim del 40% de la nota corresponent. Qualsevol incompliment d’escala es qualificarà amb un màxim del 60% de la nota corresponent. No es valorarà el dibuix o la part del dibuix que manifesti greus errors en la interpretació del sòlid. La substitució de l’el•lipse per l’oval en les axonometries de la circumferència es valorarà amb un màxim del 50% de la nota corresponent.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s